การเฝ้าระวังห้องสะอาด

สำหรับอากาศ ของเหลว และเชื้อจุลินทรีย์

Clean room workers wearing PPE

การเฝ้าระวังห้องสะอาด

สำหรับอากาศ ของเหลว และเชื้อจุลินทรีย์
 

What Is EN 17141?

EN 17141 Cleanrooms and controlled environments – Biocontamination control is a relatively new European standard, introduced in 2020, that establishes and demonstrates best practices to

Read More »