PRIVACY STATEMENT
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux B.V hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Lighthouse Benelux verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-        Administratieve doeleinden (en bijbehorende wettelijke verplichtingen);
-        Communicatie over offertes of orders
-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een order.
Lighthouse Benelux gebruikt uw voor- en achternaam, uw (zakelijk) telefoonnummer en adres gegevens, betaalgegevens, uw (zakelijk) e-mailadres en  aanhef.

COOKIES
Lighthouse Benelux gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.

NIEUWSBRIEF
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen.
U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via benelux@golighthouse.com of via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres uit onze verzendlijst verwijderd.

BEVEILIGING
Lighthouse Benelux heeft passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Er zijn beveiligingsmaatregelen van kracht, die periodiek gecontroleerd en geüpdatet worden.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Lighthouse Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de gevraagde producten en ondersteuning te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht (zoals de fiscale bewaarplicht).
 
VERSTREKKING AAN DERDEN
Lighthouse Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de belastingdienst). Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS (MINDERJARIGEN)
Lighthouse Benelux slaat geen gevoelige persoonsgegevens op als politieke voorkeur, ras, godsdienst of gezondheid. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Lighthouse Benelux neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lighthouse Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar benelux@golighthouse.com.

WIJZIGINGEN EN VRAGEN
Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet in april 2018. Lighthouse Benelux kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op deze websitepagina doorgevoerd.

Contactgegevens
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV
Van Heemstraweg 19A
6657 KD Boven-Leeuwen
Tel: +31 (0)487-560811

 


 


PRIVACY STATEMENT
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux B.V attaches great value to protect your privacy. 
Processing of the personal data takes place in a manner that is in accordance with the requirements set by the GDPR.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
Lighthouse Benelux processes your personal data for the following purpose(s):
-        Administrative purpose (and associated legal obligations)
-        Communication about quotations or orders
-        Executing or issuing an order
Lighthouse Benelux uses your first and last name, (business) telephone number and address, payment details, (business) e-mail address and salutation.

COOKIES
Lighthouse Benelux uses only technical, functional and analytical cookies (Google Analytics) that do not infringe your privacy. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly. We can also optimize our website with this. You can avoid cookies being stored by setting your internet browser so that it does not store cookies.

NEWSLETTER
If you sign up for our newsletter, we will only use your e-mail address to send you this newsletter.
You can unsubscribe from these newsletters via benelux@golighthouse.com or via the unsubscribe link at the bottom of each newsletter.
When you unsubscribe from the newsletter, your e-mail address will be removed from our mailing list.

SECURITY
Lighthouse Benelux has taken appropriate measures to protect the personal data against loss and unlawful processing. Security measures are in effect, which is periodically checked and updated.

CUSTOMER PERSONAL DATA
Lighthouse Benelux does not store your personal data longer than strictly necessary to provide the requested products and support. With the exception of the data that we have to keep longer because the Dutch law obliges us to do so (such as the fiscal retention obligation).

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES
Lighthouse Benelux does not sell your data to third parties and only provides this data if necessary for the execution of our services with you or to comply with a legal obligation (such as the tax authorities). This is done on the basis of a legal basis or a cooperation agreement.

EXTRAORDINARY AND/OR SENSITIVE PERSONAL DATA (MINORS)
Lighthouse Benelux does not store sensitive personal information as political preference, race, religion or health. Our website does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental permission.

AUTOMATED DECISION MAKING
Lighthouse Benelux does not make decisions about matters that can have (significant) consequences for persons based on automated processing.

RIGHTS CONCERNING YOUR DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Lighthouse Benelux and you have the right to data portability. This means that you can submit a written request to us to send the personal information we have in a computer file to you or another organization indicated by you. You can send a request for inspection, correction, deletion or data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to benelux@golighthouse.com. 

CHANGES AND QUESTIONS
This privacy statement was last updated in April 2018. Lighthouse Benelux may change this privacy statement from time to time. Changes are made on this website page.

Contact details
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV
Van Heemstraweg 19A
6657 KD Boven-Leeuwen
The Netherlands
Tel: +31 (0)487-560811